Armand Zunder

[:en]

Herstelbetalingen – de Wiedergutmachtung voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme:

In 2001 the Dutch government, through Minister Rogier van Boxtel, recognized that the Netherlands has committed “great injustice” in the past and offered “intense excuses for the enslavement of people and trading in enslaved people”. During the abolition of slavery it were not the victims but the perpetrators of this crime who received financial compensation. In another crime against humanity – the Holocaust – the victims are compensated. West Germany and Israel have signed a Reparation Agreement in 1952 in which they agreed the Germans pay compensation for the persecution of Jews, slave labor in the concentration camps and the property stolen from the Jews. It is a sum of DM 120 billion.

The core of this study is to provide insight into the nature and extent of the economic aspects of colonialism in Suriname. Economist Armand Zunder has spent four years in various archives to gather the data for the calculation of the amount of reparations. At the same time he introduces an entirely new approach to the Surinamese history and shows which interest groups have largely benefited in the Netherlands from colonialism. This study flips the scripts on the historiography of Suriname and offers many new viewpoints that have been hidden so far by the studies that defend colonialism to varying degrees . This book is only available in Dutch.

Price: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-01-3
Pages: 496
Year of publication: 2010
Order information: Order at Bol.com or Amazon

[:nl]

Herstelbetalingen – de Wiedergutmachtung voor de schade die Suriname en haar bevolking hebben geleden onder het Nederlands kolonialisme:

In 2001 heeft de Nederlandse regering bij monde van minister Rogier van Boxtel erkend dat Nederland zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan “grote onrechtvaardigheden” en “intense verontschuldigingen” aangeboden “voor het tot slaaf maken van mensen en voor de handel in tot slaaf gemaakten.” Bij de afschaffing van de slavernij hebben niet de slachtoffers, maar de daders van deze misdaad een financiële tegemoetkoming gekregen. Bij een andere misdaad tegen de menselijkheid – de holocaust – zijn de slachtoffers gecompenseerd. West Duitsland en Israel hebben in 1952 een Reparation Agreement gesloten waarbij de Duitsers een schadevergoeding hebben betaald voor de vervolging van Joden, de slavenarbeid in de concentratiekampen en de eigendommen die gestolen zijn van de Joden. Het gaat om een bedrag van DM 120 miljard.

De kern van deze studie is het inzichtelijk maken van de aard en omvang van de economische aspecten van het kolonialisme in Suriname. Econoom Armand Zunder heeft vier jaar doorgebracht in verschillende archieven om de gegevens te verzamelen voor de berekening van de omvang van de herstelbetalingen. Tegelijkertijd introduceert hij een geheel nieuwe benadering van de Surinaamse geschiedenis en maakt duidelijk welke belangengroepen in Nederland ruimschoots hebben geprofiteerd van het kolonialisme. Deze studie zet de geschiedschrijving van Suriname op zijn kop en laat tal van nieuwe gezichtspunten zien die tot nu toe bedekt zijn gebleven door studie die het kolonialisme in meerdere of mindere mate verdedigen.

Prijs: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-01-3
Pagina’s: 496
Jaar van publicatie: 2010
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

[:]