Hatem Bazian

[:en]“Annotations on Race is a tour de force of incisive running commentary on the events that are shaping the world. With great passion and verve, the book covers an eclectic array of topics ranging from Muhammad Ali to the Arab Spring, from Du Bois to the NAFTA and immigration from Mexico… Bazian shows that insights in a decolonial reading is both an understanding and a call to action.” – S. Sayyid, Professor of Social Theory and Decolonial Thought, University of Leeds

“Dr. Hatem Bazian’s, “Annotations on Race, Colonialism, Islamophobia, Islam and Palestine,” is a wide-ranging examination of many of the issues connected to what Dr. Martin Luther King, Jr. described as the evil triplets -racism, militarism and poverty. Dr. Bazian engages in a masterful study of these themes in both an American and international context focusing on the underlying structures facilitating their existence and entrenchment. This work is essential reading for anyone seeking to move beyond the headlines and to understand the underlying realities shaping some of the most pertinent and vexing issues of our day.” – Imam Zaid Shakir, Professor and co-Founder of Zaytuna College

“A wonderful, splendid, erudite, accessible and entirely original book! In Hatem Bazian’s capable hands, this book offers its readers a decolonial map to navigate the difficult questions of our time. This is a tour de force in decolonial thought and Muslim decolonial politics of liberation! A must to read…” – Ramon Grosfoguel, Associate Professor, Chicano / Latino Studies, Ethnic Studies, UC Berkeley

“The veneer of post-racial America, the insistence on color blindness across Europe, the callous treatment of refugees and the brutalities inflicted on Muslims and Islam, all derive from lies perpetrated by the powerful (and the powerless) to perpetuate white supremacy. Dr. Hatem Bazian’s book reveals the truth – that the twisted roots of institutional racism, religious animosity and western arrogance are planted deeply in the fertile soil of the West; their legacies continue to shape our lives in the 21st century. Dr. Bazian describes their manifestations, their consequences and the sustained efforts to resist them, and maintain human dignity. This is a powerful set of essays, in vivid and compelling terms, that speaks to the most urgent matters of the 21st century.” – Stephen Small, Professor of African American Studies, UC Berkeley

“A Timely read! Hatem Bazian has produced an insightful text that challenges racism, Islamophobia and Zionism and shows the linkages between these structural and systemic ideologies and practices, their damaging impact, and how to understand them in a clear, concise and accessible language to scholars and lay people alike. I strongly recommend Bazian’s book to anyone who seeks to gain a grasp of today’s politics, wars and resistance!” – Rabab Ibrahim Abdulhadi, Associate Professor of Race and Resistance Studies, San Francisco State University

Price: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-88-4
Pages: 544
Year of publication: 2017
Order information: Order at Bol.com or Amazon[:nl]“Annotations on Race is een krachttoer van scherpzinnig lopend commentaar op de gebeurtenissen die de wereld vormen. Met grote passie en verve beslaat het boek een eclectische reeks van thema’s, variërend van Muhammad Ali tot de Arabische Lente, van Du Bois tot de NAFTA en immigratie uit Mexico… Bazian laat zien dat inzichten in een dekoloniale lezing zowel een begrip als een oproep zijn tot actie.” – S. Sayyid, Professor of Social Theory and Decolonial Thought, University of Leeds

“Dr. Hatem Bazians, “Annotations on Race, Colonialism, Islamophobia, Islam and Palestine,” is een uitgebreid onderzoek naar veel van de problemen die verbonden zijn met wat Dr. Martin Luther King, Jr. beschreef als de kwaadaardige drieling – racisme, militarisme en armoede . Dr. Bazian houdt zich bezig met een meesterlijke studie van deze thema’s in zowel een Amerikaanse als internationale context die zich richt op de onderliggende structuren die hun bestaan ​​en verankering faciliteren. Dit werk is essentieel om te lezen voor iedereen die verder gaat dan de krantenkoppen en om de onderliggende realiteiten te begrijpen die een aantal van de meest relevante en lastige kwesties van onze realiteit vormen.” – Imam Zaid Shakir, Professor en co-Founder van Zaytuna College

“Een prachtig, schitterend, erudiet, toegankelijk en volledig origineel boek! In Hatem Bazians bekwame handen biedt dit boek zijn lezers een dekoloniale kaart om de moeilijke vragen van onze tijd te navigeren. Dit is een krachttoer in dekoloniale kaders en moslim dekoloniale politiek van bevrijding! Een must om te lezen… ” – Ramon Grosfoguel, Associate Professor, Chicano / Latino Studies, Ethnic Studies, UC Berkeley

“Het vernis van post-raciaal Amerika, de aandrang op kleurenblindheid in Europa, de onverschillige behandeling van vluchtelingen en de wreedheden die aan moslims en islam zijn toegebracht, vloeien allemaal voort uit leugens die door de machthebbers (en de machteloze) gepleegd worden om witte suprematie te continueren. Het boek van Dr. Hatem Bazian onthult de waarheid – dat de verdraaide wortels van institutioneel racisme, religieuze vijandigheid en westerse arrogantie diep in de vruchtbare grond van het Westen zijn geplant; hun erfenissen blijven onze levens in de 21ste eeuw vormen. Dr. Bazian beschrijft hun manifestaties, hun gevolgen en de volgehouden inspanningen zich hiertegen te verzetten en de menselijke waardigheid te handhaven. Dit is een krachtige reeks essays, in levendige en overtuigende termen, die spreekt tot de meest dringende zaken van de 21ste eeuw.” – Stephen Small, Professor of African American Studies, UC Berkeley

“Een actueel boek! Hatem Bazian heeft een inzichtelijke tekst opgesteld die racisme, islamofobie en zionisme uitdagen en de verbanden toont tussen deze structurele en systematische ideologieën en praktijken, hun schadelijke invloed en hoe ze begrepen kunnen worden in een duidelijke, beknopte en toegankelijke taal voor geleerden en leken. Ik beveel Bazians boek van harte aan, aan iedereen die de politiek, oorlogen en verzet van vandaag wil begrijpen!” – Rabab Ibrahim Abdulhadi, Associate Professor of Race and Resistance Studies, San Francisco State University

Prijs: € 25,-
ISBN: 978-90-74897-88-4
Pagina’s: 544
Jaar van publicatie: 2017
Bestelinformatie: Bestel bij Bol.com of Amazon

 [:]